Peter Schat (1935-2003)

Werke sortiert nach Musikgattung

Chorwerke

The Fall op. 9
May '75 op. 25a
I am Houdini op. 25c
Adem op. 32
Een indisch Requiem / Ein indonesisches Requiem op. 41

Duo

Genes op. 47

Etüde

Études / Etüden op. 39

Flötenkonzert

Lenteconcert op. 36

Kammermusik

Entelechy I op. 12
Entelechy II op. 13
Signalement op. 14
Clockwise and anti-clockwise op. 17
On Escalation op. 18
Hypothema op. 20

Klaviermusik

Inscripties op. 6
Anathema op. 19

Konzert

Concerto da camera op. 10

Lieder

Cryptogamen op. 8
To You op. 22
To Whom op. 23
Canto General op. 24
De briefscène / Die Briefszene aus Houdini op. 25d
Kind en kraai op. 26
For Lenny, at 70 op. 35
The Food of Love op. 43

Oktett

Octet / Oktett op. 4

Opern

Labyrint / Labyrinth op. 15
Houdini op. 25
Aap verslaat de Knekelgeest / Affe besiegt Knochengeist op. 28
Symposion / Symposium op. 33
De Trein / Der Zug op. 33a
Reconstructie / Rekonstruction 1969

Orchesterwerke

Mosaics op. 5
Thema op. 21
Rondgang / Rundgang op. 42
Arch Music for St. Louis op. 44
The Wallpeckers op. 48

Orgelstück

Passacaglia and Fugue / Passacaglia und Fuge op. 1

Polonaise

Polonaise op. 29

Quartett

Twee stukken / Zwei Stücke op. 7

Quintett

Improvisations and Symphonies for wind quintet op. 11

Septett

Septet / Septett op. 3

Serenade

Serenade op. 31

Streichquartett

Introduction and Adagio op. 2

Symphonien

Houdini Symphony / Houdini-Symphonie op. 25b
Symphony no. 1 / Symphonie Nr. 1 op. 27
Symphony no. 2 / Symphonie Nr. 2 op. 30
Symphony no. 3 / Symphonie Nr. 3 op. 45 Libretto vorhanden

Tanz

Dansen uit het Labyrint / Tänze aus dem Labyrinth op. 15a

Variation

De Hemel / Der Himmel op. 37

Sonstiges

De Toonklok op. 34
Alarm op. 40

Die Auflistung der Werke von Peter Schat ist noch nicht vollständig und wird nach und nach durch die Autoren von Klassika ergänzt.

Legende:
zu diesem Werk von Peter Schat liegen ausführliche Informationen vor
zu diesem Werk von Peter Schat liegt das Libretto vor
zu diesem Werk von Peter Schat liegt eine CD-Kaufempfehlung vor
zu diesem Werk von Peter Schat liegt eine DVD-Kaufempfehlung vor
zu diesem Werk von Peter Schat können Sie Noten bestellen

Letzte Änderung am 9. Juni 2023